Milloin psykoterapiaan?

Kuva: Katja Helena Photography

Psykoterapiaan on syytä hakeutua silloin, kun psyykkiset, fyysiset ja/tai sosiaaliset ongelmat alkavat haitata elämää ja omat keinot eivät riitä niiden ratkomiseen ja helpottamiseen. Hoidon tarve korostuu etenkin silloin, kun ongelmat monimutkaistuvat ja pitkittyvät. Avun tarpeesta voi kertoa esimerkiksi se, että erilaiset huolet vievät runsaasti aikaa ja energiaa, aiemmin mielihyvää tuottaneet asiat ovat menettäneet merkityksensä, välttelet asioiden ja tilanteiden kohtaamista sekä kärsit erilaisista psyykkisistä ja fyysisistä oireista.

Psykoterapiaan kannattaa hakeutua ajoissa, sillä hoitotulokset ovat usein sitä paremmat, mitä varhaisemmin hoito aloitetaan. Psykoterapiaan voi hakeutua esimerkiksi ahdistuneisuuden, jännittämisen, pelkojen, pakko-oireiden, stressiperäisten oireiden (ml. traumaperäisten stressioireiden), masennuksen ja muiden mielialahäiriöiden, syömishäiriöiden ja kehonkuvan häiriöiden, ihmissuhdeongelmien, uupumuksen, univaikeuksien, tunnesäätelyn ongelmien (tunteiden yli- tai alisäätely), erilaisten liika- ja riippuvuuskäyttäytymisten vuoksi (esim. alkoholin ongelmakäyttö, ongelmapelaaminen tai muut päihde- tai toiminnalliset riippuvuudet) sekä erilaisissa elämän kriisitilanteissa.

Psykoterapia tarjoaa välineitä itsetuntemuksen lisäämiseen, vaikeiden tilanteiden ja kokemusten käsittelyyn, mahdollisuuden nähdä asioita uudella ja toimivammalla tavalla sekä oppia erilaisia taitoja omien arvojen mukaisen ja aktiivisen elämän toteuttamiseen. Psykoterapian tavoitteena on käyttäytymisen muutos, mikä voi tarkoittaa muutoksia henkilön toiminnassa, ajattelussa, tunteissa, kehon tuntemuksissa sekä näiden merkityksissä ja vaikutuksissa sekä henkilön ympäristössä. Muutos ilmenee usein keskeisesti myös henkilön suhtautumistavoissa itseensä, käyttäytymiseensä sekä ympäristöönsä. Muutokseen liittyy usein lisääntynyttä tietoisuutta omasta käyttäytymisestä, ympäristöstä sekä näiden välisestä vuorovaikutuksesta ja vaikutuksista toisiinsa.

Psykoterapiassa asiakas voi oppia tiedostamaan, mitkä tekijät vaikuttavat käyttäytymiseen ja mitä käyttäytymisestä seuraa sekä mihin henkilö itse voi vaikuttaa ja mihin ei. Muutosta voidaan kuvata myös oireiden ja ongelmien määrän ja esiintymistiheyden vähenemisenä, oireiden ja ongelmien vaikutusten helpottumisena, selviytymis- ja toimintakyvyn sekä elämänhallintataitojen parantumisena, psykologisen joustavuuden lisääntymisenä, eli tietoisuus-, hyväksyntä- ja muutostaitojen kehittymisenä niin, että se palvelee selviytymis- ja sopeutumiskykyä sekä elämänhallintataitoja.

Psykoterapiassa auttavat luottamuksellinen, riittävän turvallinen ja terapeuttinen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhde asiakkaan ja psykoterapeutin välillä, terapiasuuntauksen ja terapiamenetelmien sopivuus asiakkaalle ja terapeutille sekä tutkitusti tehokkaan terapiamuodon toteuttaminen.

Psykoterapia tuottaa yleensä parhaita hoitotuloksia silloin, kun asiakas on valmis sitoutumaan hoitoon ja motivoitunut työskentelemään yhteistyössä psykoterapeutin kanssa ratkaistakseen ongelmiaan ja saadakseen helpotusta tilanteeseensa.

Psykoterapiaan voi hakeutua omakustanteisesti tai Kelan tai HUSin tuella. 

Lisätietoa muutamista psykoterapiassa hoidettavista ongelmista:

Ahdistuneisuus ja pelot

Paniikkihäiriö

Pakkoajatukset ja pakkotoiminnot

 Traumaperäinen stressihäiriö (PTSD ja kompleksinen PTSD)

 Masennus

 Kaksisuuntainen mielialahäiriö

 Syömishäiriöt

 Tunnesäätelyn ongelmat

 Stressi, väsymys ja uupumus

 Unettomuus

 Ongelmapelaaminen ja peliriippuvuus

 Alkoholin väärinkäyttö ja alkoholiriippuvuus

 Parisuhdeongelmat