Psykoterapia

Kuva: Katja Helena Photography

Psykoterapia on erilaisten mielenterveyden häiriöiden sekä normaaliin inhimilliseen elämään kuuluvien elämänhallinnan ongelmien psykologinen hoitomuoto. Kyse on ammatillisesta keinosta auttaa lievittämään ja vähentämään hyvinvointia haittaavia oireita tai käyttäytymistä. Psykoterapia auttaa muuttamaan psykologista kärsimystä ylläpitävää tai lisäävää suhtautumistapaa oireisiin ja käyttäytymiseen sekä lisäämään hyvinvointia edistävää ja taitavaa käyttäytymistä. Psykoterapian tavoitteena on edistää elinvoimaista, aktiivista ja asiakkaan arvojen mukaista elämäntapaa.

Psykoterapiasuuntauksia on useita erilaisia. Ne eroavat toisistaan siinä, miten psykologisen kärsimyksen ajatellaan syntyvän ja millaisin psykoterapeuttisin menetelmin muutoksiin pyritään. Eri terapiasuuntauksia yhdistää näkemys siitä, että asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutussuhde on merkittävä hoidon osatekijä. Toimivan vuorovaikutussuhteen lisäksi psykoterapiassa on keskeistä asiakkaalle ja terapeutille sopivien sekä mahdollisimman paljon tutkittuun tietoon perustuvien hoitomenetelmien käyttö sekä se, että asiakkaalla ja terapeutilla on jaettu käsitys siitä, millaiseen ja millä keinoin muutokseen pyritään.

Psykoterapian avulla voidaan lisätä ymmärrystä ongelmallisesta käyttäytymisestä, sen kehityshistoriasta sekä ylläpysymisestä muutospyrkimyksistäkin huolimatta. Asiakas voi oppia esimerkiksi tunnistamaan, sietämään ja hyväksymään sekä säätelemään erilaisia tunteitaan, muuttamaan toimimattomia ajattelutapojaan ja suhtautumistapaansa omiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa sekä erilaisia vuorovaikutustaitoja edistämään ihmissuhteitaan. Mm. nämä keinot auttavat lievittämään esimerkiksi ahdistusta ja tunteisiin liittyvää kärsimystä sekä parantavat toimintakykyä erilaisten tunteiden kanssa. Psykoterapiassa voi opetella kohtaamaan erilaisia pelkoja turvallisesti ja hallitusti, löytää vaihtoehtoisia toimintatapoja ongelmien ratkaisemiseksi sekä vaikeiksi koetuista tilanteista selviytymiseksi.

Psykoterapiaan voi hakeutua omakustanteisesti tai Kelan tuella. Kelan tuen saaminen edellyttää Kelan sivuilla määriteltyjen kriteerien täyttymistä ja mm. psykiatrilta saatua diagnoosia ja lausuntoa. Omakustanteiseen psykoterapiaan voi hakeutua myös ilman psykiatrin arviota.

Yksilöpsykoterapia

Yksilöpsykoterapia on yksilöllistä psykoterapiakuntoutusta, joka kestää useimmiten muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen. Hoidon kesto sovitaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti ongelmien analyysin pohjalta. Terapiatapaamiset toteutetaan useimmiten 1-2 kertaa viikossa ja/tai 2-8 kertaa kuukaudessa. Yhden terapiatapaamisen kesto on yleensä 45 minuuttia, ellei erikseen sovita pidemmästä ajasta, esimerkiksi 60 tai 90 min. Ennen varsinaisen psykoterapiakuntoutuksen aloittamista järjestetään tutustumiskäynti, jossa psykoterapeutti ja asiakas yhdessä arvioivat yhteistyön edellytyksiä.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa psykoterapia alkaa arviointijaksolla, jolloin tehdään ongelma-analyysi ja hyödynnetään erilaisia arviointikyselyitä- ja muita lomakkeita keskustelun lisäksi. Arvioinnin pohjalta laaditaan hoitosuunnitelma, jonka mukaiseen työskentelyyn terapeutti ja asiakas sitoutuvat. Hoitosuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan hoidon edetessä.

Psykoterapia vastaanotolla ja/tai videon välityksellä Viivi etäterapiapalvelun kautta

  • Kelan kuntoutuspsykoterapia. Kelan tuki myönnetään vuodeksi kerrallaan ja enintään 3 vuodeksi peräkkäin. Kela korvaa enintään 80 tapaamista (45 min) vuodessa. Tapaamiset ovat yleisimmin 4-8 x 45 min kuukaudessa. Pidemmistä 60-90 min tapaamisajoista voidaan sopia erikseen.
  • Omakustanteinen psykoterapia:
    • Ohjaus ja neuvonta (1-5 käyntiä)
    • Lyhytpsykoterapia (6-20 käyntiä)
    • Pidempikestoinen psykoterapia tarpeen mukaan

Kelan korvausta tulee erikseen hakea Kelalta ja siihen tarvitaan psykiatrin lausunto. Lisätietoa Kelan korvauksen hakemisesta täältä: https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia-nain-haet 

Tapaamiset toteutetaan tyypillisimmin vastaanotolla ja/tai videon välityksellä Viivi-etäterapiapalvelun kautta, mutta tapaamisia voidaan toteuttaa myös vastaanoton ulkopuolella esimerkiksi erilaisia altistuksia tai muita harjoituksia tehtäessä. Kelan kuntoutuspsykoterapia edellyttää vähintään kahta tapaamista kasvotusten ennen siirtymistä videovälitteiseen psykoterapiaan.

Tutustu lisää: