Psykoterapia

Kuva: Katja Helena Photography

Psykoterapia on erilaisten mielenterveyden häiriöiden sekä normaaliin inhimilliseen elämään kuuluvien elämänhallinnan ongelmien psykologinen hoitomuoto. Kyse on ammatillisesta keinosta auttaa lievittämään ja vähentämään hyvinvointia haittaavia oireita tai käyttäytymistä. Psykoterapia auttaa muuttamaan psykologista kärsimystä ylläpitävää tai lisäävää suhtautumistapaa oireisiin ja käyttäytymiseen sekä lisäämään hyvinvointia edistävää ja taitavaa käyttäytymistä. Psykoterapian tavoitteena on edistää elinvoimaista, aktiivista ja asiakkaan arvojen mukaista elämäntapaa.

Psykoterapiasuuntauksia on useita erilaisia. Ne eroavat toisistaan siinä, miten psykologisen kärsimyksen ajatellaan syntyvän ja millaisin psykoterapeuttisin menetelmin muutoksiin pyritään. Eri terapiasuuntauksia yhdistää näkemys siitä, että asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutussuhde on merkittävä hoidon osatekijä. Toimivan vuorovaikutussuhteen lisäksi psykoterapiassa on keskeistä asiakkaalle ja terapeutille sopivien sekä mahdollisimman paljon tutkittuun tietoon perustuvien hoitomenetelmien käyttö sekä se, että asiakkaalla ja terapeutilla on jaettu käsitys siitä, millaiseen ja millä keinoin muutokseen pyritään.

Psykoterapian avulla voidaan lisätä ymmärrystä ongelmallisesta käyttäytymisestä, sen kehityshistoriasta sekä ylläpysymisestä muutospyrkimyksistäkin huolimatta. Asiakas voi oppia esimerkiksi tunnistamaan, sietämään ja hyväksymään sekä säätelemään tunteitaan, muuttamaan toimimattomia ajattelutapojaan ja suhtautumistapaansa omiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa sekä erilaisia vuorovaikutustaitoja edistämään ihmissuhteitaan. Mm. nämä keinot auttavat lievittämään esimerkiksi ahdistusta ja tunteisiin liittyvää kärsimystä sekä parantavat toimintakykyä erilaisten tunteiden kanssa. Psykoterapiassa voi opetella kohtaamaan erilaisia pelkoja turvallisesti ja hallitusti, löytää vaihtoehtoisia toimintatapoja ongelmien ratkaisemiseksi sekä vaikeiksi koetuista tilanteista selviytymiseksi.

Psykoterapiaan voi hakeutua omakustanteisesti, Kelan tai HUSin tuella. Kelan tuen saaminen edellyttää Kelan sivuilla määriteltyjen kriteerien täyttymistä ja mm. psykiatrilta saatua diagnoosia ja lausuntoa. Omakustanteiseen psykoterapiaan voi hakeutua myös ilman psykiatrin arviota.

Yksilöpsykoterapia

Yksilöpsykoterapia on yksilöllistä psykoterapiakuntoutusta, joka kestää useimmiten muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen. Hoidon kesto sovitaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti ongelmien analyysin pohjalta. Terapiatapaamiset toteutetaan useimmiten 1-2 kertaa viikossa ja 2-8 kertaa kuukaudessa. Yhden terapiatapaamisen kesto on yleensä 45 min, ellei erikseen sovita pidemmästä ajasta, esimerkiksi altistusharjoituksia tehtäessä. Ennen varsinaisen psykoterapian aloittamista järjestetään arviointikäynti tai muutama arviointikäynti, joissa psykoterapeutti ja asiakas yhdessä arvioivat hoidon tarvetta, kohteita, tavoitteita sekä yhteistyön edellytyksiä.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa psykoterapia alkaa arviointijaksolla, jolloin tehdään ongelma-analyysi. Arvioinnin pohjalta laaditaan hoitosuunnitelma, jonka mukaiseen työskentelyyn terapeutti ja asiakas sitoutuvat. Hoitosuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan hoidon edetessä.

Psykoterapian vaihtoehdot:

 • Kelan kuntoutuspsykoterapia 18 vuotta täyttäneille nuorille ja aikuisille. Kelan tuki myönnetään vuodeksi kerrallaan ja enintään 3 vuodeksi peräkkäin. Kela korvaa enintään 80 tapaamista (45 min) vuodessa. Tapaamiset ovat yleisimmin 4-8 x 45 min kuukaudessa. Pidemmistä tapaamisajoista voidaan sopia erikseen.
 • Omakustanteinen psykoterapia:
  • Lyhytpsykoterapia (5-20 käyntiä)
  • Pidempikestoinen psykoterapia tarpeen ja sopimuksen mukaan
 • HUSin palvelusetelipsykoterapia:
  • Lyhyt (kognitiivinen) yksilöpsykoterapia (20 tapaamista), aikuiset, 45 ja 90 min tapaamiset
  • Pitkä (kognitiivinen) yksilöpsykoterapia (40 tapaamista vuodessa, yhteensä enintään 3 vuoden ajan), aikuiset, 45 ja 90 min tapaamiset
  • Psykoterapia altistushoidolla, aikuiset, 45 ja 90 min tapaamiset

Kelan korvausta tulee erikseen hakea Kelalta ja siihen tarvitaan psykiatrin lausunto. Lisätietoa Kelan korvauksen hakemisesta alla olevista linkeistä:

https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia 

https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia-nain-haet 

Lisätietoa HUSin palvelusetelipsykoterapiasta tästä linkistä.

Tapaamiset toteutetaan tyypillisimmin vastaanotolla ja/tai videon välityksellä Viivi-etäterapiapalvelun kautta, mutta tapaamisia voidaan toteuttaa myös vastaanoton ulkopuolella esimerkiksi erilaisia altistuksia tai muita harjoituksia tehtäessä. Kelan kuntoutuspsykoterapia edellyttää vähintään kahta tapaamista kasvotusten ennen siirtymistä videovälitteiseen psykoterapiaan.

Tutustu lisää:

Tiedot päivitetty 4.1.2024