Stressi, väsymys ja uupumus

Elämä sisältää useita erilaisia lyhytaikaisia ja vaihtuvia sekä pidempään jatkuvia stressitekijöitä, kuten liian kireä aikataulu jossakin tehtävässä, taloudelliset vaikeudet, erilaiset ongelmat parisuhteessa tai muissa ihmissuhteissa, työperäiset ongelmat tai koulun aloittaminen. Tietty määrä stressiä kuuluu väistämättä elämään. Osa stressitekijöistä voi olla erityisen kuormittavia, kuten erilaiset suuret elämänmuutokset, kriisit ja menetykset. Myös myönteisiksi koetut asiat aiheuttavat stressiä, kuten lomat, muutot ja häät. Stressillä on useita myönteisiä vaikutuksia, kuten se, että stressi valmistaa toimintaan ja auttaa sopeutumaan, mutta pitkään jatkuessaan stressi heikentää immuunijärjestelmän toimintaa ja altistaa sairauksille. Pitkään jatkuneesta stressistä ja kuormittavasta elämäntilanteesta voi seurata väsymystä, uupumusta ja erilaisia sairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia.

Väsymys on varsin yleistä ja useimmiten syy siihen löytyy henkilön elintavoista tai elämäntilanteesta, kuten liian lyhyistä yöunista, liikunnan puutteesta tai liian runsaasta ja raskaasta liikunnasta, runsaasta alkoholin käytöstä, työuupumuksesta tai muusta ylenmääräisestä rasituksesta. Väsymyksen syynä voi olla myös sairaus, joka vaatii tutkimuksia ja hoitoa, kuten pitkällinen tulehdussairaus, uniapnea, kilpirauhasen toiminnan häiriöt, anemia ja sokeritauti. Myös huono yleiskunto voi ilmetä väsymisenä normaalista arjen toiminnoista. Lisäksi monet lääkkeet, kuten neurologisten ja psykiatristen sairauksien lääkkeet ja unilääkkeet, voivat aiheuttaa väsymystä.

Uupumusoireet voivat liittyä paitsi edellä mainittuihin asioihin ja pitkään jatkuneeseen stressiin, myös muihin psyykkisiin ongelmiin, kuten masennukseen, ahdistuneisuuteen ja unettomuuteen, tai erilaisiin elämäntilanteisiin ilman mitään erikseen diagnosoitavissa olevaa häiriötä tai sairautta. Stressiä, väsymystä ja uupumusta hoidettaessa on tärkeää selvittää niiden taustaa ja syitä sekä kohdentaa hoito oikein.

Ihmisten välillä on suuria eroja siinä, miten he selviävät stressin kanssa. Väsymyksen tärkein hoito on usein riittävät yöunet, elämäntapojen muuttaminen terveellisiksi esimerkiksi sopivalla liikunnalla, nautintoaineita vähentämällä sekä muita stressitekijöitä, kuten kiireitä ja paineita vähentämällä. Jos omat voimavarat ja keinot eivät riitä selviytymään stressaavassa elämäntilanteessa eikä väsymysoireet helpotu riittävällä levolla ja väsymyksen lisäksi esiintyy muita oireita, on hyvä hakea ammattiapua ja käydä lääkärin arviossa. Mikäli psykoterapia katsotaan tarpeelliseksi, niin sen avulla voi selvittää lisää väsymyksen ja uupumuksen syitä ja ylläpitäviä tekijöitä sekä oppia vaikuttamaan näihin tekijöihin psykoterapeuttisin menetelmin. Psykoterapia auttaa kehittämään stressinhallintataitoja ja hyvinvointia tukevia elämäntapoja sekä tilanteen mahdollisesti vaatimia muita taitoja. Kognitiivinen käyttäytymisterapia sisältää erilaisia työtapoja, joilla voidaan tukea ja auttaa erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa, kuten elämän muutosvaiheissa, kriiseissä ja menetyksissä.

Stressinhallinta tai paremminkin toimiva stressin säätely voi olla psykoterapiassa joko pääasiallinen interventio tai osa muuta laajempaa hoitoa. Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa toimiva stressin säätely tarkoittaa erilaisten toiminnallisten ja kognitiivisten stressinhallintataitojen harjoittelua sekä elämänlaatua parantavien elämäntapamuutosten toteuttamista esimerkiksi liikunnan, rentoutumisen, ajanhallinnan, ruokavalion, päihteiden käytön muuttamisen, mielihyvää tuottavan tekemisen sekä assertiivisuuden eli jämäkkyyden harjoittelun suhteen. Myös hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen työskentely auttaa vapautumaan liiallisesta stressistä sekä kehittämään toimivampia stressinhallintakeinoja hyväksyntä- ja tietoisuustaitojen harjoittelun sekä omien arvojen mukaisen käyttäytymisen aktivoinnin kautta.

Lähteet:

  • Pietikäinen, A. (2014). Joustava mieli. Vapaudu stressin, uupumuksen ja masennuksen ylivallasta. (23. painos). Helsinki: Duodecim.
  • Saarelma, O. (2014). Väsymys. Lääkärikirja Duodecim.
  • Stahl, B. & Goldstein, E. (2010). Stressinhallinnan käsikirja. Tietoisen läsnäolon menetelmä. Helsinki: Basam Books Oy.