Parisuhdeongelmat

Parisuhdeongelmat, kuten riidat tai tyytymättömyys parisuhteeseen, ovat monien kohtaamia tavallisia ongelmia. Parisuhdeongelma on puolisoiden tai partnereiden keskinäinen suhde, jossa esiintyy negatiivista tai häiriintynyttä kommunikointia tai kommunikoinnin selkeitä puutoksia, mitkä aiheuttavat muita kielteisiä seurauksia, kuten fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia. Parisuhdeongelmiin liittyy myös lisääntynyttä psyykkistä aggressiota, mielenterveyden ongelmia ja lapsiin liittyviä ongelmia. Parisuhdeongelma on tavallinen syy hakeutua mielenterveyspalvelujen piiriin.

Parisuhdeongelmia arvioitaessa otetaan huomioon parisuhteen kuormittuneisuus eli se, miten kielteistä parin kommunikointi on, miten pari suhtautuu yhteiseen tulevaisuuteen ja miten sitoutuneita he ovat suhteeseensa, mitkä ovat parisuhteen osapuolten keskinäiset ongelmat ja miten nämä ongelmat ilmenevät käytännössä. Lisäksi huomioidaan asiat, jotka pitävät parisuhdetta koossa ja arvioidaan, miten hoito voi mahdollisesti auttaa paria.

Näyttöön perustuvia hoitomenetelmiä parisuhdeongelmissa ovat muun muassa tunnekeskeinen pariterapia, käytöksellinen pariterapia, kognitiivinen pariterapia ja integratiivinen pariterapia. Myös hyväksymis- ja omistautumisterapialla on hoidettu parisuhdeongelmia hyvin tuloksin.

Seuraavaksi lueteltuja lähestymistapoja ja menetelmiä voidaan soveltaa joiltain osin myös yksilöterapiassa ilman varsinaista pariterapiaa. Yksilöterapian puitteissa on mahdollista järjestää muutamia istuntoja, jolloin parin molemmat osapuolet ovat paikalla. Tällaisilla istuntokerroilla voidaan selvittää tarkemmin parisuhteessa ilmeneviä ongelmia, lisätä parin osapuolten tietoisuutta niistä sekä hyödyntää erilaisia käyttäytymisterapeuttisia ja kognitiivisia menetelmiä ongelmien ratkomiseksi ja tilanteen parantamiseksi.

Tunnekeskeisessä pariterapiassa painotetaan tunteiden merkitystä muutoksen aikaansaamisessa, keskitytään lujittamaan parin keskinäistä tunnesuhdetta ja lisäämään luottamusta ja turvallisuutta. Paria autetaan tunnistamaan, pysäyttämään ja muuttamaan kielteisen vuorovaikutuksen kehiä sekä saamaan korjaavia tunnekokemuksia toistensa kanssa. Tunnekeskeinen pariterapia on paljon tutkittu ja vaikuttavuudeltaan tehokas hoitomuoto.

Hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen (HOT) psykoterapia parisuhdeongelmissa sisältää mm. sen tunnistamista, minkälaista suhdetta pari haluaa rakentaa ja mitkä asiat ovat sen toteuttamisen esteinä. Esteitä voivat olla esimerkiksi tunteet, ajatukset, välttelykäyttäytyminen ja tehottomat selviytymiskeinot. HOT:ssä edetään parin taustan selvittämisestä arvojen kirkastamiseen ja tavoitteiden asettamiseen, sekä arvojen mukaisten tekojen toteuttamiseen ja niiden esteiden käsittelyyn.

Käytöksellinen pariterapia on sosiaalinen oppimisperustainen menetelmä parisuhdeongelmiin. Ongelmaa käsitellään siinä käytöksellisten mallien, palkitsemisen ja rankaisemisen, mukaan. Siinä korostetaan kolmea eri taitokokonaisuutta, joilla voidaan parantaa parisuhdetta: Käytöksen muutosstrategialla pyritään lisäämään molempien osapuolten myönteistä käytöstä ja vähentämään kielteistä käytöstä siten, että muutoksilla on myönteinen vaikutus molempien osapuolten parisuhdetyytyväisyyteen. Ilmaisulliset ja vastaanottavaiset kommunikaatiotaidot sisältävät esimerkiksi kommunikointia syytöksittä ja moitteita sekä aktiivista ja empaattista kuuntelua. Kolmas taitokokonaisuus koostuu taidoista, joita tarvitaan tehokkaaseen ongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Kognitiivisessa pariterapiassa keskitytään tunnistamaan ja muuttamaan epärealistisia ja negatiivisia suhdetta koskevia uskomuksia ja odotuksia realistisemmiksi ja positiivisemmiksi. Sen tavoitteena on saada osapuolet tunnistamaan negatiivisen suhteen osatekijöitä ja muuttamaan niitä.

Integratiivisessa pariterapiassa hyödynnetään hyväksyntään perustuvia terapiastrategioita ja muutosstrategioita. Integratiivisuus tarkoittaa erilaisten suuntausten joustavaa yhdistämistä, ja terapeutti pyrkii räätälöimään työtapansa asiakkaiden ongelmiin sopivaksi. Integratiivinen terapeutti pyrkii hallitsemaan erilaisia teorioita, ymmärtääkseen asiakkaita yksilöllisesti, painottaa hyvää yhteistyösuhdetta ja terapiamuotojen yhteisiä vaikuttavia tekijöitä. Työskentelyssä hyödynnettävät hyväksyntään perustuvat strategiat ovat esimerkiksi ongelman molemminpuolisen ja empaattisen ymmärtämisen edistäminen, ongelman määrittely yhteiseksi ja riippumattomaksi kummankin tarkoitusperistä, parin tyypillisen kielteisen vuorovaikutuksen selvittely ja vuorovaikutuksen noidankehän purkaminen, hyväksynnän edistäminen ongelmatilanteita selvittämällä, suvaitsevaisuuden lisääminen ongelmakäyttäytymisen erilaisten syiden selvittelyllä, kielteisen käyttäytymisen myönteisten piirteiden osoittaminen, toisiaan täydentävien piirteiden korostaminen parin suhteessa, valmistautuminen retkahduksiin ja hyväksynnän lisääminen huolehtimalla paremmin itsestään. Muutosstrategioita ovat käyttäytymismuutosten molemminpuolisuuden lisääminen, kommunikoinnin harjoittelu ja ongelmanratkaisun harjoittelu.

Lähteet:

  • Pietikäinen, A. (2013). Joustava mieli parisuhteessa. Helsinki: Duodecim.
  • Tuomisto, M. T. (2014). Hyväksymis- ja omistautumisterapia pareille. Tampereen yliopiston kliinisen käyttäytymisanalyysin erikoistumisopintojen koulutuskokonaisuus, luentomateriaali. Painamaton lähde.
  • Tuomisto, M. T. (2014). Integratiivinen pariterapia. Tampereen yliopiston kliinisen käyttäytymisanalyysin erikoistumisopintojen koulutuskokonaisuus, luentomateriaali. Painamaton lähde.
  • Whisman, M. A., McKelvie, M. L. & Chatav, Y. (2005). Parisuhdeongelmat. Teoksessa: Antony, M. M., Ledley, D. R. & Heimberg, R. G. Pysyvä muutos. Kognitiivinen käyttäytymisterapia käytännössä. (s. 525 – 561). Helsinki: Edita.
  • Heiskanen, L. (2018). Tunnekeskeinen parisuhdekurssi. Haettu osoitteesta: https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/tunnekeskeinen-parisuhdekurssi/