Parisuhdeongelmat

Parisuhdeongelmat (riidat tai tyytymättömyys parisuhteeseen) on monien kohtaama tavallinen ongelma. Parisuhdeongelma on puolisoiden tai partnereiden keskinäinen suhde, jossa esiintyy negatiivista tai häiriintynyttä kommunikointia tai kommunikoinnin selkeitä puutoksia, mitkä aiheuttavat muita kielteisiä seurauksia, kuten fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia. Parisuhdeongelmiin liittyy myös lisääntynyttä psyykkistä aggressiota, mielenterveyden ongelmia ja lapsiin liittyviä ongelmia. Parisuhdeongelma on tavallinen syy hakeutua mielenterveyspalvelujen piiriin.

Parisuhdeongelmia arvioitaessa otetaan huomioon parisuhteen kuormittuneisuus eli se, miten kielteistä parin kommunikointi on, miten pari suhtautuu yhteiseen tulevaisuuteen ja miten sitoutuneita he ovat suhteeseensa, mitkä ovat parisuhteen osapuolten keskinäiset ongelmat ja miten nämä ongelmat ilmenevät käytännössä. Lisäksi huomioidaan asiat, jotka pitävät parisuhdetta koossa ja arvioidaan, miten hoito voi mahdollisesti auttaa paria. Näyttöön perustuvia hoitomenetelmiä parisuhdeongelmissa ovat mm. käytöksellinen pariterapia, kognitiivinen pariterapia ja integratiivinen pariterapia. Myös hyväksymis- ja omistautumisterapialla on hoidettu parisuhdeongelmia hyvin tuloksin.

Käytöksellinen pariterapia on sosiaalinen oppimisperustainen menetelmä parisuhdeongelmiin. Ongelmaa käsitellään siinä käytöksellisten mallien, palkitsemisen ja rankaisemisen, mukaan. Siinä korostetaan kolmea eri taitokokonaisuutta, joilla voidaan parantaa parisuhdetta: Käytöksen muutosstrategialla pyritään lisäämään molempien osapuolten myönteistä käytöstä ja vähentämään kielteistä käytöstä siten, että muutoksilla on myönteinen vaikutus molempien osapuolten parisuhdetyytyväisyyteen. Ilmaisulliset ja vastaanottavaiset kommunikaatiotaidot sisältävät esimerkiksi kommunikointia syytöksittä ja moitteita sekä aktiivista ja empaattista kuuntelua. Kolmas taitokokonaisuus koostuu taidoista, joita tarvitaan tehokkaaseen ongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Kognitiivisessa pariterapiassa keskitytään tunnistamaan ja muuttamaan epärealistisia ja negatiivisia suhdetta koskevia uskomuksia ja odotuksia realistisemmiksi ja positiivisemmiksi. Sen tavoitteena on saada osapuolet tunnistamaan negatiivisen suhteen osatekijöitä ja muuttamaan niitä.

Integratiivisessa pariterapiassa hyödynnetään hyväksyntään perustuvia terapiastrategioita ja muutosstrategioita. Hyväksyntään perustuvat strategiat ovat esimerkiksi seuraavia: (1) ongelman molemminpuolisen ja empaattisen ymmärtämisen edistäminen, (2) ongelman määrittely yhteiseksi ja riippumattomaksi kummankin tarkoitusperistä, (3) parin tyypillisen kielteisen vuorovaikutuksen selvittely ja vuorovaikutuksen noidankehän purkaminen, (4) hyväksynnän edistäminen ongelmatilanteita selvittämällä, (5) suvaitsevaisuuden lisääminen ongelmakäyttäytymisen erilaisten syiden selvittelyllä, (6) kielteisen käyttäytymisen myönteisten piirteiden osoittaminen, (7) toisiaan täydentävien piirteiden korostaminen parin suhteessa, (8) valmistautuminen retkahduksiin, (9) kielteisen käyttäytymisen tahallinen esittäminen kotona, ja (10) hyväksynnän lisääminen huolehtimalla paremmin itsestään. Muutosstrategioita ovat käyttäytymismuutosten molemminpuolisuuden lisääminen, kommunikoinnin harjoittelu ja ongelmanratkaisun harjoittelu.

Hyväksymis- ja omistautumisterapeuttinen (HOT) psykoterapia parisuhdeongelmissa sisältää mm. sen tunnistamista, minkälaista suhdetta pari haluaa rakentaa ja mitkä asiat ovat sen toteuttamisen esteinä. Esteitä voivat olla esimerkiksi tunteet, ajatukset, välttelykäyttäytyminen ja tehottomat selviytymiskeinot. HOT:ssä edetään parin taustan selvittämisestä arvojen kirkastamiseen ja tavoitteiden asettamiseen, sekä arvojen mukaisten tekojen toteuttamiseen ja niiden esteiden käsittelyyn.

Edellä lueteltuja menetelmiä voidaan soveltaa myös yksilöterapiassa ilman varsinaista pariterapiaa, mikäli tämän arvioidaan parantavan hoidossa olevan asiakkaan hoidon vaikuttavuutta. Yksilöterapian puitteissa on mahdollista järjestää muutamia istuntoja, jolloin parin molemmat osapuolet ovat paikalla. Tällaisilla istuntokerroilla voidaan selvittää tarkemmin parisuhteessa ilmeneviä ongelmia, lisätä parin osapuolten tietoisuutta niistä sekä hyödyntää erilaisia käyttäytymisterapeuttisia ja kognitiivisia menetelmiä ongelmien ratkomiseksi ja tilanteen parantamiseksi.

Lähteet:

  • Pietikäinen, A. (2013). Joustava mieli parisuhteessa. Helsinki: Duodecim.
  • Tuomisto, M. T. (2014). Hyväksymis- ja omistautumisterapia pareille. Tampereen yliopiston kliinisen käyttäytymisanalyysin erikoistumisopintojen koulutuskokonaisuus, luentomateriaali. Painamaton lähde.
  • Tuomisto, M. T. (2014). Integratiivinen pariterapia. Tampereen yliopiston kliinisen käyttäytymisanalyysin erikoistumisopintojen koulutuskokonaisuus, luentomateriaali. Painamaton lähde.
  • Whisman, M. A., McKelvie, M. L. & Chatav, Y. (2005). Parisuhdeongelmat. Teoksessa: Antony, M. M., Ledley, D. R. & Heimberg, R. G. Pysyvä muutos. Kognitiivinen käyttäytymisterapia käytännössä. (s. 525 – 561). Helsinki: Edita.