Psykoterapia

maisema1_mv_320x308Psykoterapia on erilaisten mielenterveyden häiriöiden sekä normaaliin inhimilliseen elämään kuuluvien elämänhallinnan ongelmien psykologinen hoitomuoto. Kyse on ammatillisesta keinosta auttaa lievittämään ja vähentämään hyvinvointia haittaavia oireita tai käyttäytymistä. Psykoterapia auttaa muuttamaan psykologista kärsimystä ylläpitävää tai lisäävää suhtautumistapaa oireisiin ja käyttäytymiseen sekä lisäämään hyvinvointia edistävää ja taitavaa käyttäytymistä. Psykoterapian tavoitteena on edistää elinvoimaista, aktiivista ja asiakkaan arvojen mukaista elämäntapaa.

Psykoterapiasuuntauksia on useita erilaisia. Ne eroavat toisistaan siinä, miten psykologisen kärsimyksen ajatellaan syntyvän ja millaisin psykoterapeuttisin menetelmin muutoksiin pyritään. Eri terapiasuuntauksia yhdistää näkemys siitä, että asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutussuhde on merkittävä hoidon osatekijä. Toimivan vuorovaikutussuhteen lisäksi psykoterapiassa on keskeistä sopivien hoitomenetelmien käyttö sekä se, että asiakkaalla ja terapeutilla on jaettu käsitys siitä, millaiseen ja millä keinoin muutokseen pyritään.

Psykoterapian avulla voidaan lisätä ymmärrystä käyttäytymisestä, sen kehityshistoriasta sekä ylläpysymisestä muutospyrkimyksistäkin huolimatta. Asiakas voi oppia esimerkiksi tunnistamaan, sietämään ja säätelemään erilaisia tunteitaan, muuttamaan toimimattomia ajattelutapojaan ja suhtautumistapaansa omiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa sekä erilaisia vuorovaikutustaitoja edistämään ihmissuhteitaan. Muun muassa nämä keinot auttavat lievittämään esimerkiksi ahdistusta ja tunteisiin liittyvää kärsimystä sekä parantavat toimintakykyä erilaisten tunteiden kanssa. Psykoterapiassa voi opetella kohtaamaan erilaisia pelkoja turvallisesti ja hallitusti, löytää vaihtoehtoisia toimintatapoja ongelmien ratkaisemiseksi sekä vaikeiksi koetuista tilanteista selviytymiseksi.

Psykoterapiaan voi hakeutua omakustanteisesti tai Kelan tuella. Kelan tuen saaminen edellyttää Kelan sivuilla määriteltyjen kriteerien täyttymistä ja mm. psykiatrilta saatua diagnoosia ja lausuntoa. Omakustanteiseen psykoterapiaan voi hakeutua myös ilman psykiatrin arviota.

Yksilöpsykoterapia

Yksilöpsykoterapia on yksilöllistä psykoterapiakuntoutusta, joka kestää useimmiten muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen. Kela voi korvata kuntoutuspsykoterapiana vuoden kerrallaan yhteensä kolmen peräkkäisen vuoden ajan yhden hoitojakson aikana. Hoidon kesto sovitaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti ongelmien analyysin pohjalta. Terapiatapaamiset toteutetaan useimmiten 1-2 kertaa viikossa ja 2-8 kertaa kuukaudessa. Kelan voi korvata enintään 8 käyntiä kuukautta kohden. Yhden terapiatapaamisen kesto on yleensä 45 minuuttia, ellei erikseen sovita pidemmästä ajasta, esimerkiksi 60 tai 90 min. Ennen varsinaisen psykoterapiakuntoutuksen aloittamista järjestetään tutustumiskäynti, jossa psykoterapeutti ja asiakas yhdessä arvioivat yhteistyön edellytyksiä.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa psykoterapia alkaa arviointijaksolla, jolloin tehdään ongelma-analyysi ja hyödynnetään erilaisia arviointikyselyitä- ja muita lomakkeita keskustelun lisäksi. Arvioinnin pohjalta laaditaan hoitosuunnitelma, jonka mukaiseen työskentelyyn terapeutti ja asiakas sitoutuvat. Hoitosuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan hoidon edetessä.

Tutustu lisää:
 Kognitiivinen käyttäytymisterapia
Hyväksymis- ja omistautumisterapia
Milloin psykoterapiaan?
Psykoterapian hinta